هسته اولیه
مدیران
گواهینامه ها

هسته اولیه مهندسان مشاور معماری و طراحی شهری پارس پژواک بنا، در سال 1384 توسط سامان معتمدی و فرانک فرزانه حول محور طراحی و پژوهش در محیط مصنوع شکل گرفت.

دیدگاه کلی این گروه مشاوره در زمینه معماری و شهرسازی بر نحوه تعامل بین موضوع و زمینه طرح که مسئله حرفه ای محسوب می گردد، از یک سو و تولید پروژه مورد نظر کارفرما به لحاظ کاربردی و اقتصادی از سوی دیگر در یک پروسه متعادل شکل گرفته است.

مراحل انجام این فرآیند از یک الگوی پرسش/ پاسخ آغاز و ضمن ارزیابی طرح در دو سطح خرد و کلان به درگیر کردن آنی همه بخش ها در یک همکاری خلاقانه برای معرفی و درک منظور و اهداف پروژه منجر می گردد.

مکانیزم روش انجام پروژه بر اساس یک تلاش جمعی هدف گذاری شده است. جلسه های جدی با کارفرما ، کاربران نهایی پروژه (مصرف کنندگان) ، سازمان های درگیر و مشاوران مرتبط از جمله کارهایی است که با هدف رسیدن به اجماع و با توجه به عملکرد بخش های مختلف پروژه انجام می گیرد.

حاصل این روند ، شفاف سازی هدف و ایده های منسجمی است که ضمن کمک به پیشرفت طرح متقابلاً رضایت طرفین و موفقیت پروژه را به ارمغان خواهد آورد. در واقع هدف نهایی رسیدن به فصل مشترک اهداف حرفه ای ما به عنوان مشاور، در راستای دگردیسی و تعالی معماری وشهرسازی و اهداف مادی و معنوی کارفرما به عنوان مالک وزمینه ساز شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل های پروژه می باشد.

تعادل بخشی و ایجاد کیفیت به فضای زیست به واسطه یک حرکت روش مند و علمی که نتایج آن فضاهای نو و پیش بینی نشده ای به لحاظ تازگی هستند نشان از دیدگاه حرفه ای و پویای این گروه در عرصه معماری و شهرسازی دارد.

معماری سبز به عنوان الگوی رابطه و احترام به طبیعت ، معماری پایدار به عنوان مکانیزم متعادل کننده طراحی ، ساخت و هزینه ، وبرداشت عمیق از محیط مصنوع ومحیط زنده به عنوان عوامل وزمینه های شکل دهنده فضای زیستی از جمله استراتژی های مشخص در انجام پروژه های این گروه مشاور می باشد. در این راستا بسته به موضوع پروژه و استراتژی کلی دفتر در آغاز سئوالات جدی پیرامون مسائل ماهوی و رویه ای توسط گروه ، مطرح می گردد. تکنیک های حل و پاسخ این سوالات در مراحل شکل گیری پروژه ، فرم و منظر کلی را در یک چارچوب بومی سبب می گردد.

سامان معتمدی
مدیر عامل
مدير دپارتمان معماري


فرانک فرزانه
رئیس هیئت مدیره
مدير دپارتمان طراحي شهري

"گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره معماری و شهرسازی"
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
Certification
Pars Pajvak Bana
Consultant in Architecture and Urban Design
“Technical Partner of MERC-BLP”
in the scope of ”Urban Sustainable Development”
UN-HABITAT
United Nations Human Settlements Programme
for contribution in publishing the Persian volume of
”Habitat Bill of Right” book
Saman motamedi
Certificate
Participation in the Seminar
"Urban Design & Architecture Ahead"
Lead by Prof. John T.Lang
Faranak Farzaneh
Certificate
Participation in the four day workshop
"Urban Design & Architecture Ahead"
under supervision of Prof. John T.Lang
Faranak Farzaneh
Certificate
Participation in the Seminar
"Urban Design & Architecture Ahead"
Lead by Prof. John T.Lang
Saman Motamedi
Certificate
Participation in the four day workshop
"Urban Design & Architecture Ahead"
under supervision of Prof. John T.Lang
Saman Motamedi
گواهینانمه
ارائه مقاله "ماوراء تقابل های دوگانه"
نخستین همایش "زن،معماری وشهر"
مؤسسه مطالعات راهبردی معماری ایران
1392
فرانک فرزانه
Certificate
the International Seminar on Urban Development Plans
UN-Habitat
Saman Motamedi
Certificate
A Workshop on the occasion of the World Habitat Day
"Architectural Dialogues"
organized by UN-Habitat
Saman Motamedi
Certificate
A Workshop on the occasion of the World Habitat Day
"Architectural Dialogues"
organized by UN-Habitat
Faranak Farzaneh
Certificate
"Strategic and Planning course"
Iranian Management Association
گواهینامه
دوره "اصول حسابداری"
سازمان مدیریت صنعتی
گواهینامه
دوره "حسابداری بازرگانی تکمیلی"
سازمان مدیریت صنعتی
گواهینامه
همایش بین المللی "زندگی پیاده در شهر"
و کارگاههای تخصصی
سازمان زیباسازی شهر تهران
1390
سامان معتمدی
گواهینامه
همایش بین المللی "زندگی پیاده در شهر"
و کارگاههای تخصصی
سازمان زیباسازی شهر تهران
1390
فرانک فرزانه
2A Continental Architectural Awards
2ACAA Interaction Forum